Hlavní stránka / Aktuality / Milostivé léto 2023

Milostivé léto 2023

Oddlužovací akce navazuje na předchozí Milostivé léto I a II a umožňuje zbavit se výhodně dluhů na sociálním pojištění a na daních. Pokud dlužníci v období od 1. července do 30. listopadu 2023 uhradí původní dluh na dani a/nebo dlužné pojistné a splní další podmínky akce, penále, úroky a další příslušenství dluhu jim budou odpuštěny. 

Podmínky akce

Daňové milostivé léto 2023  umožňuje dlužníkům zbavit se dluhů na penále, úrocích a dalším příslušenství daně, které mají u Finanční či Celní správy ČR, případně i Ministerstva financí, soudů nebo Vězeňské služby. Při splnění podmínek akce jim bude dosud neuhrazené příslušenství odpuštěno, drobné (tzv. bagatelní) nedoplatky na příslušenství nebo na dani zaniknou zcela.

NA JAKÉ DLUHY SE DAŇOVÉ MILOSTIVÉ LÉTO VZTAHUJE

Akce se týká pouze příslušenství dluhů a bagatelních dluhů vzniklých do 30. září 2022. Na dluhy vzniklé po tomto datu se možnost odpuštění nevztahuje. Rovněž se možnost oddlužení netýká cla a jeho příslušenství.

Odpustit lze jak příslušenství k dluhům vymáhaných exekučně, tak i těch, u nichž k exekuci ještě nedošlo. Podmínkou je, že nesmí jít o dluhy vymáhané soudními exekutory.

Jako příslušenství dluhu se přitom rozumí:

  • úroky (z prodlení nebo posečkané částky)
  • penále
  • pokuty za opožděné podání daňového přiznání
  • náklady řízení včetně exekučních nákladů

K jejich odpuštění dojde na základě úhrady nebo zániku původního dluhu (viz postup dále).

 

U bagatelních nedoplatků na dani i příslušenství do 200 Kč (resp. do 30 Kč u daně z nemovitých věcí) dochází k zániku automaticky, pokud jejich součet u příslušného úřadu (např. finančního) není vyšší než 1 000 Kč. Platí pro drobné nedoplatky na příslušenství i na dani samotné.

KDO MŮŽE DAŇOVÉ MILOSTIVÉ LÉTO VYUŽÍT

O odpuštění příslušenství daně mohou požádat pouze fyzické osoby - podnikatelé i nepodnikatelé. Na právnické osoby se tato možnost nevztahuje. Oproti tomu k zániku bagatelních dluhů dochází u všech daňových dlužníků, tedy jak u fyzických, tak i právnických osob.

Daňové milostivé léto 2023 - Jak postupovat

1. ZJIŠTĚNÍ ČI OVĚŘENÍ EXISTENCE DLUHU NA DANI

Aktuální stav nedoplatků lze zjistit online prostřednictvím portálu Moje daně a cPortálu Celní správy ČR. K přihlášení je nezbytná datová schránka nebo Identita občana. Další možností je požádat o evidenci nedoplatků přímo u příslušného finančního, celního nebo jiného relevantního úřadu, a to formou doporučeného dopisu nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. Příslušným úřadem je u fyzických osob obvykle úřad podle místa trvalého bydliště, u právnických osob podle sídla zapsaného v OR. V případě daní z nemovitostí je rozhodující obvod, ve kterém se nemovitost nachází.

2. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ODPUŠTĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ

K odpuštění příslušenství daně nedochází automaticky s úhradou dlužné částky, je o něj nutné požádat. Žádost se podává od 1. července do 30. listopadu 2023, a to nejlépe elektronicky (datovou schránkou, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem) nebo doporučeným dopisem. Akceptováno je i podání formou e-mailu s přiloženou kopií žádosti opatřené vlastnoručním podpisem. Žádost je opět nezbytné podat přímo úřadu, u něhož je nedoplatek evidován.

Pro žádost není stanoven žádný přesný formulář či vzor. Vždy by však měla obsahovat obecné náležitosti jako: kdo žádost podává, komu je adresována, čeho (jakého konkrétního nedoplatku) se týká a o co dlužník žádá.

Upozornění:

Pouhé zaplacení dluhu bez podání žádosti o využití Milostivého léta nemusí být uznáno jako splnění podmínek a k odpuštění příslušenství poté nedojde! Výjimkou jsou bagatelní nedoplatky, u nichž dochází k zániku automaticky i bez podání žádosti a úhrady.

3. ÚHRADA NEDOPLATKU NA DANI

V rámci Milostivého léta se odpouští úroky, penále a další příslušenství dlaně, původní částku, která měla být na dani zaplacena (tj. jistinu), je však stále nutné uhradit (pokud automaticky nezanikla). Tato platba musí být provedena a připsána na účet do 30. listopadu 2023.

Úhrada dluhu ve splátkách

U dluhů vyšších než 5 000 Kč se lze domluvit na úhradě formou splátek. O splátkový režim může dlužník požádat přímo spolu s žádostí o využití Milostivého léta (v opačném případě se předpokládá jednorázová úhrada celého dluhu).

Při splátkovém režimu je poté nedoplatek rozložen do 12 po sobě jdoucích měsíčních splátek, kdy první splátka musí být provedena a současně připsána na účet do 30. listopadu 2023. Splatnost dalších plateb je vždy poslední den příslušného měsíce (pokud je poslední den sobota, neděle nebo svátek, tak nejbližší následující pracovní den). Současně je kdykoli možné uhradit splátky dříve nebo zaplatit celou jistinu.

Upozornění:

Pokud některá ze splátek není uhrazena (resp. připsána na účet) řádně a včas, možnost odpuštění dluhu na příslušenství zaniká.

4. KONTROLA ÚHRADY NEDOPLATKU NA DANI A ODPUŠTĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ DANĚ

Zda byla platba zaevidována a příslušenství či bagatelní nedoplatky na základě žádosti odpuštěny, lze zkontrolovat opět na portálu Moje daně nebo dotazem přímo u příslušného úřadu, u kterého dluh vznikl.

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Krupá 49, 580 01 Havlíčkův Brod

  • (+420) 569 436 145
  • obec@hornikrupa.cz

Prohlášení o přístupnosti Vypnout grafiku Mapa stránek Mobilní verze stránek

Novinky na e-mail

Odebírejte novinky na Váš e-mail a sledujte tak aktuality v naší obci!

Typy zpráv:


czechpoint

© Copyright Obec Horní Krupá. Všechna práva vyhrazena.

Webdesign CzechProject Redakční systém CPedit