Hlavní stránka / Nejdůležitější předpisy

Nejdůležitější předpisy

  • Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce Horní Krupá
   Sbírky zákonů v plném znění v elektronické podobě jsou přístupné na stránkách Ministerstva vnitra (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/).
 • Ústavní  zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení  Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • Vyhláška č. 338/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a změně některých zákonů
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
 • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • Zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
 • Vyhláška  č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení názvů budov, o náležitostech ohlášení k přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů
 • Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 • Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Krupá 49, 580 01 Havlíčkův Brod

 • (+420) 569 436 145
 • obec@hornikrupa.cz

Prohlášení o přístupnosti Vypnout grafiku Mapa stránek Mobilní verze stránek

Novinky na e-mail

Odebírejte novinky na Váš e-mail a sledujte tak aktuality v naší obci!

Typy zpráv:


czechpoint

© Copyright Obec Horní Krupá. Všechna práva vyhrazena.

Webdesign CzechProject Redakční systém CPedit