Hlavní stránka / Povinně zveř. informace

Povinně zveř. informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název

Obec Horní Krupá
 

2. Důvod a způsob založení

 2.1. Důvod a způsob založení
Obec Horní Krupá (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a 2 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, se kterými samostatně hospodaří a to za podmínek stanovených zákonem.
Nadřízeným orgánem je Krajský úřad Kraje Vysočina.
Dozor vykonává Ministerstvo vnitra ČR.
 
2.2. Podmínky a principy činnosti
- funkce volených orgánů
- nakládání s vlastním majetkem
 

3. Organizační struktura

Obec Horní Krupá
 
Příspěvkové organizace
 • Mateřská škola Horní Krupá, Helena Jehličková, ředitelka MŠ, tel.: 569 436 012

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  • oficiální
   Obec Horní Krupá
   Horní Krupá 49
   580 01 Havlíčkův Brod 1
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  • oficiální
   Obecní úřad Horní Krupá
   Horní Krupá 49
   580 01 Havlíčkův Brod 1
 • 4.3 Úřední hodiny
  • Pondělí:  7:30 - 11:30         12:30 - 17:00
  • Středa:   7:30 - 11:30          12:30 - 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla
  • mobilní: +420 725 101 163
  • tel.: 569 436 145
 • 4.5 Adresa internetových stránek
 • 4.6 Adresa podatelny
  • oficiální
  • Obec Horní Krupá
   Horní Krupá 49
   580 01 Havlíčkův Brod 1
 • 4.7 Elektronická adresa podatelny
 • 4.8 Datová schránka:      xy5a9v7  

5. Případné platby lze poukázat

Platby lze poukázat na účet vedený u Komerční banky číslo 8329521/0100
 

6. IČO

00267481
 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ 00267481
 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
 
 
9. Žádosti o informace

Formulář: Formuláře ke stažení | Obecní úřad Horní Krupá (hornikrupa.cz)

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

 Obec Horní Krupá zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 • na úřední desce – na návsi v autobusové čekárně
 • na internetové úřední desce na adrese: http://www.hornikrupa.cz
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a úředních hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně
 • osobně na Obecním úřadě v Horní Krupé v úředních dnech a v úředních hodinách:
 • telefonicky na tel. č.: 569 436 145
Písemně
 • na adrese: Obecní úřad Horní Krupá, Horní Krupá č. p. 49, 580 01    
Elektronickou poštou

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

 10. Příjem podání a podnětů

10.1 Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a                   povinnostech osob
Obec Horní Krupá přijímá žádosti a další podání následujícími způsoby (jedná se o volně formulovaný podnět k zastupitelstvu obce) :      
 - Osobně  na Obecním úřadě v Horní Krupé v úředních dnech a v úředních hodinách:      
- Písemně na adrese: Obecní úřad Horní Krupá, Horní Krupá 49, 580 01     
- Elektronickou poštou   -   e-mail:  obec@hornikrupa.cz
 
10.2 Opravné prostředky
Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí obecního úřadu Horní Krupá.
Odvolání dle správního řádu je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 Odvolání je opravným prostředkem též proti rozhodnutí obce Dolní Město nebo jejích orgánů, jako povinného subjektu, o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno.
Dále může být podána stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace za zákonem stanovených podmínek. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne stanoveného v § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
Opravným prostředkem proti příkazu je odpor. Příkazní řízení je zvláštní (zjednodušenou) formou správního řízení, a příkaz vydávaný v příkazním řízení je zvláštním typem správního rozhodnutí. Proti příkazu vydaném ve správním řízení, může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne oznámení příkazu. V případě řízení o přestupku platí, že obviněný z přestupku může proti příkazu podat do 15 dnů ode dne jeho doručení odpor správnímu orgánu, který příkaz vydal.
 Ve vydaných rozhodnutích je vždy uvedeno poučení. V poučení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání (odpor), v jaké lhůtě je možno tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání (odporu) rozhoduje. Odvolání a odpor lze podat u obecního úřadu.
Odvolání (odpor) lze učinit písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštních předpisů [zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů]. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.
 
 
10.4 Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace
Popisy úkonů orgánů veřejné moci - životní situace najdete na Portálu veřejné správy.
 

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce Horní Krupá
Sbírky zákonů v plném znění v elektronické podobě jsou přístupné na stránkách Ministerstva vnitra (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/).
 11.2 Vydané právní předpisy
Vydané právní předpisy obce Horní Krupá najdete na odkazu   
 

12. Úhrady za poskytování informací

 
12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací nebylo vydáno.
 

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv
Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány. Obec nedisponuje vzory licenčních smluv.
13.2 Výhradní licence
Obec nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
 

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

14.1 Rozsudky
Ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl dosud rozsudek vydán.
14.2 Výdaje na soudy
Obec nemá žádné výdaje na soudy.
 
Výroční zprávy podle zákona o svobodném přístupu k informacím  najdete na Zákon č. 106/1999 Sb. | Obecní úřad Horní Krupá (hornikrupa.cz)

 

Další povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy
Obecní úřad Horní Krupá nevede žádný veřejný rejstřík.
 
 Odkazy na jiné veřejně přístupné rejstříky:
Centrální registr živnostenských povolení provozovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Informace odpovídající naší či jiné obci lze získat po zadání názvu obce do vyhledávání.
 ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů provozovaný Ministerstvem financí.
Oficiální server českého soudnictví.Naleznete zde: obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík a další informace dle evidence.
eJUSTICE Systém elektronického a internetového soudnictví.
Naleznete zde:
Kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotní péče v České republice, bez ohledu na jejich zřizovatele. Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná zdravotnická zařízení a další podrobnější informace.
Rejstříky a registry na stránkách Českého informačního serveru.
 
Informace o zpracování osobních údajů 
 
Povinně zveřejňované informace dle zákona 183/2006 Sb. stavební zákon
 Dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
V papírové podobě můžete nahlédnout do Územního plánu obce Horní Krupá na Obecním úřadě Horní Krupá, Horní Krupá 49, v úředních hodinách.
 
Povinně zveřejňované informace ze zákona č. 159/2006 o střetu zájmů

Zákon ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení. Od 1. 9. 2017 spravuje Ministerstvo spravedlnosti Centrální registr oznámení. Oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích podávají veřejní funkcionáři elektronicky vyplněním příslušného formuláře na stránkách ministerstva spravedlnosti: http://cro.justice.cz

Poskytování informací podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší § 30 odst. 1 písm. f)
Podle zákona je dána povinnost aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí (od 1.9.2012 byla nově uložena tato povinnost orgánům ochrany ovzduší, kterým jsou též některé úřady obcí a městských částí a vojenské újezdy, § 27 odst.1 a 2).
Nebyla podána žádost o závazné stanovisko a povolení provozu.
Nebyla vydáno závazné stanovisko a povolení provozu.
 
Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Povinnost obce zpřístupnit sbírku zákonů a Věstník právních předpisů kraje Vysočina
 
 
 
 
 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Horní Krupá 49, 580 01 Havlíčkův Brod

 • (+420) 569 436 145
 • obec@hornikrupa.cz

Prohlášení o přístupnosti Vypnout grafiku Mapa stránek Mobilní verze stránek

Novinky na e-mail

Odebírejte novinky na Váš e-mail a sledujte tak aktuality v naší obci!

Typy zpráv:


czechpoint

© Copyright Obec Horní Krupá. Všechna práva vyhrazena.

Webdesign CzechProject Redakční systém CPedit